T.C Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı

Doğrulama Laboratuvarlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Planlama İlanı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56. maddesinin 2. fıkrası, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin (f) bendi kapsamında “ülkemizde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sağlık sisteminin yönetilmesi ve politikalarının belirlenmesi” görevi ve yine aynı Kararnamenin 40. maddesindeki “Bakanlık ve bağlı kuruluşlar görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idarî düzenlemeler yapabilir.” hükmü doğrultusunda düzenleme yetkisiBakanlığımıza verilmiştir.

            Mezkûr mevzuat kapsamında yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin Tıbbi laboratuvarların planlanması ve açılışı başlıklı18. maddesi “ Yeni açılacak olan tıbbi laboratuvarların açılmasına Bakanlıkça planlama kapsamında izin verilir. Tıbbi laboratuvar açılması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça yürütülür.”  hükmü gereği ve:

a) Sağlık hizmetlerinin, demografik yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması,

b) Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet kapasiteleri, sağlık insan gücü ile çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması,

  c) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması

amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen 2016 yılı sonuna kadar geçerli olacak planlama usul ve esaslarının ilan edilmesine karar verilmiştir.

Doğrulama Laboratuvarı Açılacak İller Listesi

KAYSERİ

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

ADANA

ANTALYA

SAMSUN

ERZURUM

DİYARBAKIRResmi yazıya ulaşmak için Tıklayınız.


Ek-2 Planlama İlanı Kapsamında Yetkilendirilecek Doğrulama Laboratuvarı Başvuru Usul Ve Esasları için Tıklayınız...